Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100232 30.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян “Транспорт на нуждаещи се от хемодиализа от дома им до отделение по диализно лечение в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД и обратно“ 03.07.2020 г.  16:00 ч.
9100231 30.06.2020 г.  Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието Упражняване на строителен надзор на обекти на ГДИН по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Преустройство и смяна на предназначението на сграда предназначена за преместване на затворническо общежитие от открит тип "Керамична фабрика" към затвора гр. Враца“ Обособена позиция 2: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Преустройството и смяна на предназначението на съществуващ производствен цех към затвора в гр. Пазарджик в обучителен център за подпомагане социалната включеност на лишените от свобода след тяхното освобождаване“ 03.07.2020 г.  17:00 ч.
9100230 30.06.2020 г.  Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/ Снегопочистване на обекти на ДП РВД – гр. София“ и ТРЛК „Върбица с две самостоятелни обособени позиции: 1. Снегопочистване на обекти на ДП РВД в гр. София; 2. Снегопочистване в ТРЛК „Върбица“. 06.07.2020 г.  17:00 ч.
9100229 30.06.2020 г.  Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив” 06.07.2020 г.  17:00 ч.
9100228 30.06.2020 г.  Община Карнобат Извършване на дейности по контрол и намаляване на популацията от бездомни кучета на територията на Община Карнобат. Предвижда се извършване на следните видове дейности: - консумативи за залавяне; - упойки за залавяне; - външно обезпаразитяване; - вътрешно обезпаразитяване; - кастрация на мъжки кучета; - кастрация на женски кучета; - осигуряване на упойки за кастрация; - консумативи за кастрация; - евтаназия, съгл. чл. 179 ал. 3 от ЗВД; - престой за един ден в приюта с включени храна, ток, вода, режийни; - лечение при престой (при необходимост); - ваксинация против бяс; - маркиране; - чипиране (вкл. чип); - издаване на ветеринарен паспорт; - събиране на умрели безстопанствени кучета, съхраняване и транспортиране до екарисаж; - транспорт до определените за това места. 09.07.2020 г.  17:30 ч.
9100227 30.06.2020 г.  Община Първомай "Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Първомай" 08.07.2020 г.  17:00 ч.
9100226 30.06.2020 г.  Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД - София „Текущи ремонти в сградите на “Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД“ 03.07.2020 г.  16:00 ч.
9100225 30.06.2020 г.  Община Симитли Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на левия му бряг, по ул. Васил Левски в гр. Симитли, община Симитли 02.07.2020 г.  17:00 ч.
9100224 30.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Лозенец" ЕАД Доставка на професионални хигиенни почистващи консумативи за нуждите на МБАЛ "Лозенец" ЕАД. Поръчката включва шест обособени позиции. Поръчката на обособени позиции: ІV. - КОНСУМАТИВИ ЗА ДИСПЕНСЕРИ ЗА САПУН, за МОДЕЛ; OPHARDT или друг еквивалентен на него модел; V. - ИЗДЕЛИЯ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН; VІ. - ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ са запазени за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение, отговарящи на изискванията по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица по чл. 12 ал. 1 от ЗОП. 08.07.2020 г.  16:30 ч.
9100223 30.06.2020 г.  Община Садово БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН КЪМ БЛОК „А” – СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА ГРАД САДОВО 06.07.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 6 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)