Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121461642

BG412, Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД - София, бул. Овча купел № 2-В, За: Петрана Лалева, България 1618, София, Тел.: 02 8555022, E-mail: plaleva@rehabilitacia-ovchakupel.com, Факс: 02 8553023

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rehabilitacia-ovchakupel.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.rehabilitacia-ovchakupel.com/?page_id=115.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текущи ремонти в сградите на “Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

03/07/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата документация и техническа спецификация са публикувани на официалния сайт на Възложителя: https://www.rehabilitacia-ovchakupel.com/?page_id=115. Прогнозната стойност се явява максимална.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/06/2020  (дд/мм/гггг)