Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-174

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000697179

BG, ДП Ръководство на въздушното движение, бул. „Брюксел“ №1, За: Симеон Божилов, България 1540, София, Тел.: 02 9371915, E-mail: simeon.bojilov@bulatsa.com, Факс: 02 9803864

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bulatsa.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bulatsa.com/profil-na-kupuvacha/proc_2648.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Снегопочистване на обекти на ДП РВД – гр. София“ и ТРЛК „Върбица с две самостоятелни обособени позиции: 1. Снегопочистване на обекти на ДП РВД в гр. София; 2. Снегопочистване в ТРЛК „Върбица“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг


Срок за получаване на офертите

06/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 08.07.2020 г. в 14:00 часа в сградата на ДП „Ръководство на въздушното движение“, гр. София, бул. Брюксел № 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/06/2020  (дд/мм/гггг)