Версия за печат

BG-Садово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471582

BG421, община Садово, ул. Иван Вазов, 2, За: Светлана Атанасова, България 4122, Садово, Тел.: 03118 2601, E-mail: obsadowo@abv.bg, Факс: 03118 2500

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sadovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sadovo.bg/63894?cat=74.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

181146.38 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН КЪМ БЛОК „А” – СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА ГРАД САДОВО

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45112712

Описание:

Строителни работи по оформяне на градини


Срок за получаване на офертите

06/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отворят публично на 07.07.2020 год. в 09.00 часа в заседателната зала на община Садово на адрес-град Садово, област Пловдив, ул. Иван вазов, 2, ет.4.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/06/2020  (дд/мм/гггг)