Версия за печат

BG-Първомай

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-10-23

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471536

BG421, Община Първомай, ул. Братя Миладинови - юг, № 50, За: Николай Георгиев Митков - кмет на Община Първомай, България 4270, Първомай, Тел.: 0336 64497, E-mail: obaparv@parvomai.escom.bg, Факс: 0336 62139

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.parvomai.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.profilnakupuvacha.com/1492,13719.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Първомай"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90500000, 90513000

Описание:

Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци
Услуги по превозване на отпадъци


Срок за получаване на офертите

08/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно разпоредбите на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, тъй като в първоначално определения срок, са получени по-малко от три оферти. Това налага, срокът за подаване на оферти, определн в Обявата и в Информацията за публикувана в Профила на купувача обява за обществени поръчки от 09.06.2020г. да бъде променен с настоящата Информация за удължаване на първоначалния срок. Промяната в срока за подаване на оферти, налага и промяна на датата, на която те ще бъдат отворени. Срок за получаване на офертите: 08.07.2020г. Час: 17:00 часа Дата и час на отваряне на офертите: 09.07.2020г. Час: 14:00 часа Място на отваряне на офертите: В сградата на Общинска администрация, гр. Първомай, ул. "Братя Миладинови - юг" № 50, обл. Пловдив, заседателна зала (етаж 2). На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, при спазване на противоепидемичните мерки, в суловията на извънредната епидемиологична обстановка.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/06/2020  (дд/мм/гггг)