Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100377 11.08.2020 г.  Съвместно командване на силите /СКС/ „Доставка на мрежови устройства (рутери)” 04.09.2020 г.  17:30 ч.
9100357 05.08.2020 г.  Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ Абонамент и доставка на български, руски и чуждоезикови периодични издания за 2021г. за нуждите на Ректорат и Университетска библиотека 10.08.2020 г.  16:45 ч.
9100338 31.07.2020 г.  Център за психично здраве /ЦПЗ/ гр. Хасково „Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на „ ЦПЗ- Хасково” ЕООД за 2021г.“ Подлежащото на доставка дизелово гориво за отопление следва да бъде дизелово гориво за отопление и да отговоря на Приложение №2 към чл.6, т.2 от Наредбата за изискванията на качеството за течните горива, условията , реда и начина на техния контрол. При изпълнение на доставките следва да бъдат спазвани разпоредбите на Наредбата за изискванията на качеството за течните горива, условията , реда и начина на техния контрол и доставеното количество гориво за бъде придружено със съответните документи, съгласно действащото към датата на доставката законодателство. Възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото прогнозно количество дизелово гориво за отопление. Заявките се правят съобразно нуждите на възложителя за 2021г. Минимумът на една заявка е за доставка на 1000 литра. Общото прогнозно количество за доставка на дизелово гориво за отопление е 20 000 литра за 2021г. 06.08.2020 г.  14:00 ч.
9100337 31.07.2020 г.  Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания /СБАЛПФЗ/ - Хасково ЕООД „Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на „ СБАЛПФЗ- Хасково” ЕООД за 2021г.“ Подлежащото на доставка дизелово гориво за отопление следва да бъде дизелово гориво за отопление и да отговоря на Приложение №2 към чл.6, т.2 от Наредбата за изискванията на качеството за течните горива, условията , реда и начина на техния контрол. При изпълнение на доставките следва да бъдат спазвани разпоредбите на Наредбата за изискванията на качеството за течните горива, условията , реда и начина на техния контрол и доставеното количество гориво за бъде придружено със съответните документи, съгласно действащото към датата на доставката законодателство. Възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото прогнозно количество дизелово гориво за отопление. Заявките се правят съобразно нуждите на възложителя за 2021г. Минимумът на една заявка е за доставка на 1000 литра. Общото прогнозно количество за доставка на дизелово гориво за отопление е 20 000 литра за 2021г. 06.08.2020 г.  14:00 ч.
9100317 20.07.2020 г.  Командване на Военновъздушните сили Доставка на леководолазно оборудване и екипировка 20.07.2020 г.  16:00 ч.
9100305 16.07.2020 г.  Център за психично здраве /ЦПЗ/ гр. Хасково „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ-Хасково ЕООД” Поръчката включва периодични доставки след предварителни заявки на лекарствени продукти. Обектът на поръчката включва една обособена позиция”Лекарствени средства” с 220 броя номенклатурни единици с генерични наименования. Участниците могат да представят оферта само за целия обем на поръчката. Оценяването се извършва за цялата позиция. Обемът на поръчката е зависимост от конкретните нужди на възложителя. 30.09.2020 г.  14:00 ч.
9100304 16.07.2020 г.  Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания /СБАЛПФЗ/ - Хасково ЕООД „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛПФЗ-Хасково ЕООД” Поръчката включва периодични доставки след предварителни заявки на лекарствени продукти. Обектът на поръчката включва една обособена позиция”Лекарствени средства” с 59 броя номенклатурни единици по генерични наименования. Участниците могат да представят оферта само за целия обем на поръчката. Оценяването се извършва за цялата позиция. Общата прогнозна стойност възлиза на 56 000лв. без ДДС. Обемът на поръчката е зависимост от конкретните нужди на възложителя. 30.09.2020 г.  14:00 ч.
9100303 15.07.2020 г.  Дирекция "Международни проекти" /ДМП/ , към Министерство на вътрешните работи /МВР/ "Изграждане на допълнително кабелно трасе за нуждите на ЗВО, ремонт на работни помещения на ЗВО и ЗМП" 14.08.2020 г.  17:30 ч.
9100302 15.07.2020 г.  Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ - Търговище Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Търговище 31.07.2020 г.  16:00 ч.
9100301 14.07.2020 г.  Кметство с. Петърч, община Костинброд Строителство на обект: „Изграждане на подпорна стена при ОТ 80 – ОТ 85, квартал 34 в село Петърч, общ. Костинброд, обл. Софийска“ 20.07.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 2 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)