Версия за печат

BG-село Петърч, общ. Костинброд

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2020-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.07.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0007763630097

BG412, Кметство село Петърч, ул Васил Левски 2, За: Борислав Борисов, България 2234, село Петърч, общ. Костинброд, Тел.: 07116 2027, E-mail: kmetstvo_petar4@abv.bg, Факс: 07116 2161

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://kostinbrod.bg/archives/28236.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

69804.17 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Строителство на обект: „Изграждане на подпорна стена при ОТ 80 – ОТ 85, квартал 34 в село Петърч, общ. Костинброд, обл. Софийска“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

20/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обявата и образците на документи могат да се изтеглят от профила на купувача на Възложителя на посочения в началото на настоящия документ електронен адрес. Мястото на отваряне на офертите ще е в сградата на кметство село Петърч, об. Костинброд, на адрес: с. Петърч, общ. Костинброд, ул. Васил Левски“ № 2. Отварянето на офертите, ще се проведе на 21.07.2020 г. от 9:00. Отварянето на офертите е публично и на него може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/07/2020  (дд/мм/гггг)