Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670602

BG411, Университет за национално и световно стопанство, ж.к. Студентски град, ул. Осми декември, За: Цветанка Торбова, България 1700, София, Тел.: 02 8195377, E-mail: torbova@unwe.bg, Факс: 02 8195516

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.unwe.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop2.unwe.bg/Document?folderId=487.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40358.4 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Абонамент и доставка на български, руски и чуждоезикови периодични издания за 2021г. за нуждите на Ректорат и Университетска библиотека

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79980000

Описание:

Услуги по абонамент за вестници и периодични издания


Срок за получаване на офертите

10/08/2020 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Удължаването на първоначалния срок за получаване на оферти е за: Обособена позиция 1 – „Абонамент и доставка на български периодични издания за 2021г.“ и Обособена позиция 3 – „Абонамент и доставка на чуждоезикови периодични издания за 2021г.“

Дата на изпращане на настоящата информация

05/08/2020  (дд/мм/гггг)