Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

400-5753

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.07.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010189

BG411, Командване на военновъздушните сили, бул. Генерал Тотлебен № 34, За: Александър Крумов Ячовски, България 1606, София, Тел.: 02 9224214, E-mail: a.yachovski@armf.bg, Факс: 02 9224217

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://af.armf.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://af.armf.bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

54166.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на леководолазно оборудване и екипировка

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

37412300, 35812300

Описание:

Екипировка и принадлежности за сърфиране и плуване
Бойна екипировка


Срок за получаване на офертите

20/07/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.193 и чл.110, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки, прекратявам възлагането на обществена поръчка с предмет „Доставка на леководолазно оборудване и екипировка”.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/07/2020  (дд/мм/гггг)