Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000900131

BG422, Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Хасково ЕООД, кв.Болярово, ул.Перущица №2, За: Пламен Николов, България 6300, Хасково, Тел.: 0879 140246, E-mail: sbalpfz_hs@abv.bg, Факс: 038 622228

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sbalpfz.alle.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.sbalpfz.alle.bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

56000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛПФЗ-Хасково ЕООД” Поръчката включва периодични доставки след предварителни заявки на лекарствени продукти. Обектът на поръчката включва една обособена позиция”Лекарствени средства” с 59 броя номенклатурни единици по генерични наименования. Участниците могат да представят оферта само за целия обем на поръчката. Оценяването се извършва за цялата позиция. Общата прогнозна стойност възлиза на 56 000лв. без ДДС. Обемът на поръчката е зависимост от конкретните нужди на възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


Срок за получаване на офертите

30/09/2020 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта , която следва да отговаря на изискванията на ЗОП , ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани в профила на купувача. Офертата се подава на български език – на хартиен носител. Дата и час на отваряне на офертите : 01.10.2020г. от 10,00 часа в сградата на СБАЛПФЗ-Хасково ЕООД гр.Хасково, кв.”Болярово”, ул.”Перущица” №2 , кабинета на управителя, на втори етаж

Дата на изпращане на настоящата информация

16/07/2020  (дд/мм/гггг)