Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

508

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010068

BG411, Дирекция Международни проекти- МВР, ул. Шести септември 29, За: Мая Петкова, България 1000, София, Тел.: 000359 29827412, E-mail: dmp@mvr.bg, Факс: 000359 29822818

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mvr.bg/dmp.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mvr.bg/dmp/дирекцията/профил-на-купувача/други/преглед/пk-други/kab-trase.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

91000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Изграждане на допълнително кабелно трасе за нуждите на ЗВО, ремонт на работни помещения на ЗВО и ЗМП"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

14/08/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Поръчката е финансирана със средства от Техническа помощ по фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност" и други международни донори и изтичници."

Друга информация

Изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в документация, публикувана в профила на купувача на адрес: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider55/55314108-e0a1-4281-ae88-0745528ae3a1/kab-trase За участие в обществената поръчка участниците подават оферти, изготвени съобразно посоченото в документацията. Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: "Оферта за участие в обществена поръчка с предмет "Изграждане на допълнително кабелно трасе за нуждите на ЗВО, ремонт на работни помещения на ЗВО и ЗМП" с посочване на обособената позиция, по която се подава офертата. Върху опаковката се посочват: наименование на участника,включително участниците в обединението, когато е приложимо;адрес за кореспонденция,телефон,факс,електронен адрес. Офертите се подават до изтичане на срока, посочен в обявата от участника или от упълномощен от него представител-лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на следния адрес: дирекция "Международни проекти"-МВР, Република България, гр.София,п.к.1000, ул.Шести септември 29, стая 295, тел.02-982-74-12. В срока за подаване на оферти, участницитге могат да направят оглед на обектите, след направена предварителна заявка на тел. 02/982-49-93- Иван Петков. Получените оферти ще бъдат отворени в сградата на Министерство на вътрешните работи, ул.генерал П.Паренсов 9, на 17.08.2020 г. от 14.00 часа като на публичното заседание могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/07/2020  (дд/мм/гггг)