Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-03-130

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000649348

BG411, Национална електрическа компания, ул. Веслец № 5, За: В.Гечева, България 1040, София, Тел.: 02 9263408, E-mail: vgecheva@nek.bg, Факс: 02 9801971

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nek.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/pokani/1390-20rp-060a020.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45106.07 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електромеханични инструменти и части за ръчни инструменти

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42652000, 42676000, 42651000, 42924200

Описание:

Ръчни електромеханични инструменти
Части за ръчни инструменти
Ръчни пневматични инструменти
Пароструйни или пясъкоструйни машини


Срок за получаване на офертите

01/07/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Указанията за участие и образците на документите са публикувани на интернет адреса на НЕК ЕАД, посочен в настоящата информация. Отварянето на офертите ще се извърши на 02.07.2020 год. от 10:30 часа, в ЦУ на НЕК ЕАД, гр.София, ул. "Веслец" № 5 от комисия, назначена от Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2020  (дд/мм/гггг)