Версия за печат

BG-Елена

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД.02.12-63

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133762

BG321, община Елена, ул. Иларион Макариополски 24, За: Директор на дирекция УТОС, България 5070, Елена, Тел.: 0879 101409, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://elena.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.elena.bg/?p=3189.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

51000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проект No BG16M1OP002-2.010-0035-C01 „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

01/07/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на обществената поръчка ще се осигури по проект No BG16M1OP002-2.010-0035-C01 „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) [02.07.2020 г.] Час: (чч:мм) [09:30] В случай на промяна на датата и часа за отваряне на офертите, участниците ще бъдат уведомени чрез публикуване на съобщение за това в профила на купувача. Място на отваряне на офертите: Административната сграда на община Елена, гр Елена, ул. Иларион Макариополски № 24, стая 211. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/06/2020  (дд/мм/гггг)