Версия за печат

BG-гр.София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-245

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831917834

BG411, Технически университет - София, гр. София, бул. Св. Климент Охридски № 8, учебен блок 1, етаж 3, кабинет 1317 - Деловодство, За: Мая Станоева – Радковска – юрисконсулт, отдел „Обществени поръчки“, България 1756, гр.София, Тел.: 02 9652076, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 8683215

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/346.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

47016.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване в ТУ – София и изнесените звена” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване за нуждите на ТУ-София – ЦУ; Обособена позиция 2: Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на пожароизвестителна система SSS-1000 за нуждите на ТУ-София - ЦУ; Обособена позиция 3: Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване за нуждите на СОС при ТУ – София

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50610000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на съоръжението за безопасност


Срок за получаване на офертите

01/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП (в редакцията, приложима към датата на обявяване на поръчката) удължавам срока за получаване на оферти в обявената обществена поръчка с горепосочения предмет по обособенa позиция № 3 "Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване за нуждите на СОС при ТУ – София ” Офертите се подават на адрес гр. София, бул. "Св. Климент Охридски" № 8, Технически университет - София, учебен блок № 1, етаж 3, каб. 1317 - Деловодство. Офертите ще бъдат отворени на 02.07.2020 г. в 09:00 часа на адрес: гр. София, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8, Технически университет - София, учебен блок № 1, етаж 2, Заседателна зала на Академичния съвет.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/06/2020  (дд/мм/гггг)