Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

O-08062020-326

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

BG332, Община Добричка, Независимост № 20, За: Диана Михайлова – мл.експерт ОВОС в дирекция УТСОСПООС, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-08062020-326.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на метални контейнери тип „Бобър“ 1.1 м3 за населените места на община Добричка

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34221000

Описание:

Подвижни контейнери със специална употреба


Срок за получаване на офертите

30/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, администрацията на община Добричка се обръща към Вас с молба ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА по време на заседанието, което ще се проведе на посочените в обявлението за поръчка място, дата и час. Благодарим за приложените противоепидемични мерки!

Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2020  (дд/мм/гггг)