Версия за печат

BG-Бяла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530493

BG323, Община Бяла, пл. Екзарх Йосиф I № 1, За: Денис Братанов- Началник ППОКХД и Ваня Минкова- Главен юрисконсулт, България 7100, Бяла, Тел.: 08177 2020, E-mail: byala.rs@byala.bg, Факс: 08177 4634

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://byala.bg/home/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://byala-rse.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?hidemenu=y.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

54416.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Консултантски услуги за организация и управление, и информация и комуникация на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе““. Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да подпомага Oбщинската администрация на Oбщина Бяла, област Русе, като предостави консултантски услуги за организация и управление, и информация и комуникация на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“. Предметът на поръчката включва следните групи дейности, детайлизирани в задълженията на екипа за управление на проекта: 1) Юридически услуги и правно-нормативно обезпечаване на проекта; 2) Администриране на проекта, външен контрол и мониторинг на изпълнението на проекта; 3) Дейности по финансово управление и отчитане на проекта; 4) Дейности, свързани с осигуряване на публичността на проекта и повишаване информираността на населението, чрез разясняване на целта на проекта, ползата му за обществеността и подкрепата на Европейския съюз и фондовете за осъществяването му. Пълно описание на дейностите, включени в обхвата на възлаганата обществена поръчка, се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от настоящите указания.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71541000, 22000000, 22120000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството
Печатни материали и свързани с тях продукти
Публикации


Срок за получаване на офертите

29/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Обществената поръчка се финансира съгласно Административен Договор № Д-34-5/12.03.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект № BG16M1OP002-2.010-0002 "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010-0002 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

Друга информация

Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции. Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции: Предметът на обществената поръчка не позволява разделяне на обособени позиции, тъй като се касае за изпълнението на дейност, свързана с управление и информация и публичност на проект. Невъзможността се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначално определения срок за подаване на оферти във връзка с информацията с ID 9099674/12.06.2020 г. са получени по- малко от три оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава първоначалния определения срок за подаване на оферти съгласно Раздел ІІІ от настоящата информация. Отварянето на постъпилите оферти ще се осъществи на 30.06.2020 г. от 10:00 часа в зала в Административната сграда на Община Бяла, находяща се на адрес: гр. Бяла 7100, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2020  (дд/мм/гггг)