Версия за печат

BG-ггр. Каолиново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-03-5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931881

BG333, Община Каолиново, гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4, За: Ивайло Иванов - главен юрисконсулт, България 9960, ггр. Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolinovo@abv.bg, Факс: 05361 2111

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/porychki.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

34000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в община Каолиново по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси в община Каолиново“ и Обособена позиция № 2: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на леките и товарните автомобили в община Каолиново“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване


Срок за получаване на офертите

10/07/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на получените оферти по двете обособени позиции ще се извърши на 13.07.2020 година от 10:30 часа в Ритуалната зала на община Каолиново, пл. „Украйна“ №4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния уч-к) или чрез упълномощени представители (с изрично пълномощно).

Дата на изпращане на настоящата информация

30/06/2020  (дд/мм/гггг)