Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201465

BG321, Районна здравноосигурителна каса - Велико Търново, Ивайло 2, За: Христо Ангелов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 611203, E-mail: tarnovo@vtn.nhif.bg, Факс: 062 611202

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.nhif.bg/page/2166.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2083.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Велико Търново.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44316000, 31681410, 44500000, 44411000

Описание:

Железария
Електрически материали
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Санитарни изделия


Срок за получаване на офертите

10/07/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени, разгледани и оценени от комисия на 13.07.2020 г. в 16:00 часа в сградата на РЗОК - Велико Търново.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2020  (дд/мм/гггг)