Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000669347

BG411, 7 СУ Свети Седмочисленици, ул. Цар Иван Шишман 28, За: Маруся Никова, България 1000, София, Тел.: 0886 703394, E-mail: school7@mail.bg, Факс: 00 0000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://7-mo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/7-mo-716/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя и притежаващ професионална квалификация и практически опит за доставка на нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение за нуждите на 7 СУ Свети Седмочисленици. Дейностите ще се изпълняват от изпълнителя за срок от четиридесет и осем месеца, като същия започва да тече от първо число на месеца, след получаване на възлагателно писмо от изпълнителя, отправено от възложителя. Чрез настоящата процедура се цели намаляване на разходите за електроенергия на 7 СУ Свети Седмочисленици.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

65310000

Описание:

Разпределение на електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

02/07/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите- на 03.07.2020год., 12:00 ч. Място за отваряне на офертите-сградата на 7 СУ Свети Седмочисленици.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2020  (дд/мм/гггг)