Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

51011/IK-4571

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000

BG412, Софийска вода АД, район Младост, ж. к. Младост IV, ул. Бизнес парк 1, сграда 2А, За: Иван Къчев, България 1766, София, Тел.: 02 8122455, E-mail: ikachev@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.sofiyskavoda.bg/default.aspx.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.sofiyskavoda.bg/about/publicdocs.aspx?zop=1767.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на крепежни елементи

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44531510

Описание:

Болтове и винтове


Срок за получаване на офертите

06/07/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация съгласно публикуваното на сайта на възложителя. Отварянето ще се сътои на 07.07.2020г. от 10: 30

Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2020  (дд/мм/гггг)