Версия за печат

BG-Банкя

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД 09-163

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270495

BG411, Столична община - район Банкя, ул. Цар Симеон № 1, За: инж.Николай Димитров - заместник-кмет на СО - район Банкя, България 1320, Банкя, Тел.: 02 9977106, E-mail: bankya@bankya.bg, Факс: 02 9977163

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bankya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bankya.bg/?mode=page&page=32.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

157800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране и строителство/ремонт) на "Препоръчани енергоспестяващи мерки и ремонт на помещения и санитарни възли в административната сградата на СО район "Банкя", ул. "Цар Симеон" № 1".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

02/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в това приложение, при спазване на разпоредбите на ЗОП и другите нормативни актове, относими към изпълнението на предмета на поръчката. Неспазването на тези изисквания или поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му от участие. Участникът се задължава да спазва всички условия, изисквания и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, както по време на подготовката на офертата за настоящата обществена поръчка, така и по време на изпълението на поръчката. Офертите се подават всеки работен ден в деловодството на Столична община - район "Банкя", находящо се в административнага сграда на районната администрация с адрес: гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1 Дата и час на отваряне на оферти: 03.07.2020г. - 10:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2020  (дд/мм/гггг)