Версия за печат

BG-Рила

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000261598

BG415, Община Рила, пл. Възраждане № 1, За: Елена Панчева - Юрисконулт Обществени поръчки, България 2630, Рила, Тел.: 0887 848439, E-mail: elena.pancheva2012@gmail.com, Факс: 0705 29911

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.grad-rila.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://grad-rila.nit.bg/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

63700 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на консултант за осъществяване на външна техническа помощ за управление, контрол и мониторинг по проект: „Рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци - град Рила“ по Оперативна програма „Околна среда“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

03/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
ОПОС 2014-2020

Друга информация

1.Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в административната сграда на община Рила, находяща се на адрес: гр. Рила, пл. „Възраждане“ № 1; 2.Дата и час на отваряне на офертите: 06.07.2020г. в 14:30 часа. 3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2020  (дд/мм/гггг)