Версия за печат

BG-Видин

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

01-9179

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 815123415

BG311, Водоснабдяване и канализация Видин ЕООД, ул.Широка 18, За: Снежана Бадева, България 3700, Видин, Тел.: 094 601071, E-mail: snejana.Badeva@vik-vidin.com, Факс: 094 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-vidin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://vik-vidin.com/?p=11177.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

20000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществената поръчка е доставката на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в ПСОВ Видин .

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24962000

Описание:

Химически продукти, използвани за обработка на вода


Срок за получаване на офертите

03/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предмет на настоящата обществената поръчка е доставката на химически реагент / полиелектролит - флокулант / за обеводняване на уплътнена излишна утайка в ПСОВ гр.Видин. Участниците трябва да представят оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП , ППЗОП и Възложителя.Възложителят обръща внимание, че не разполага с факс към момента. В тази връзка цифрите посочени в Обявата на обществената поръчка в полето "факс" са единствено за целите на валидирането на съответните документи.Отравянето на офертите ще се извърши на 06.07.2020 г. от 10:30 ч. при условия на чл. 97 ППЗОП

Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2020  (дд/мм/гггг)