Версия за печат

BG-Невестино

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

09-01-5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016275060195

BG415, Териториално поделение Държавно горско стопанство Невестино към ЮЗДП ДП Благоевград, ул.Владимир Поптомов №29, За: Марина Кечова, България 2595, Невестино, Тел.: 0888 599889, E-mail: dgsnevestino@abv.bg, Факс: 078 551014

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uzdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/8/%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на обслужваща фирма по трудова медицина, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд за нуждите на ТП „ДГС Невестино”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

03/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обявата и документацията към нея са публикувани в профила на Възложителя. Офертите ще бъдат отворени на 06.07.2020г. в 11:00ч в административната сграда на ТП ДГС Невестино с.Невестино, ул.Вл.Поптомов №29.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2020  (дд/мм/гггг)