Версия за печат

BG-Лясковец

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-2020-008

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133844

BG321, Община Лясковец, пл. Възраждане № 1, За: Даниела Маринова, България 5140, Лясковец, Тел.: 0619 22385, E-mail: obshtina@lyaskovets.bg, Факс: 0619 22055

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.lyaskovets.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.lyaskovets.bg/d4_adm_buyerprofile.php.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

48983 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2020/2021 година

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

15/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

10/07/2020  (дд/мм/гггг)