Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9099570

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104518621

BG331, Електроразпределение Север АД, бул. Владислав Варненчик №258, За: Борислав Борисов, България 9000, Варна, Тел.: 052 577631, E-mail: BorislavNikolaev.Borisov@energo-pro.bg, Факс: 052 660855

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.erpsever.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.erpsever.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porychki-chrez-objava-za-sybirane-na-oferti-publichna-pokana/dostavka-na-betonni-komplektni-transformatorni-postove-po-obosobeni-pozicii-za-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката предвижда доставка и монтаж върху готов фундамент на бетонни комплектни трансформаторни постове за нуждите на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции както следва: I. Обособена позиция – Доставка и монтаж върху готов фундамент на БКТП 20/0,4kV 2х1000kVA за обект в ж.к. Бриз. II. Обособена позиция Доставка и монтаж върху готов фундамент на БКТП 20/0,4kV 1х1000kVA за обект извод Манастирски рид. III. Обособена позиция Доставка и монтаж върху готов фундамент на БКТП 20/0,4kV 1х1000kVA за обект извод Елена.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31000000

Описание:

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление


Срок за получаване на офертите

17/07/2020 , 18:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

10/07/2020  (дд/мм/гггг)