Версия за печат

BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

0006431

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 824104727

BG314, Тролейбусен транспорт ЕООД, ж.к. Дружба, ул.Ал.Малинов №53, За: Дамян Стоянов, България 5800, Плевен, Тел.: 064 834266, E-mail: trolei@el-soft.com, Факс: 064 846844

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://trolei.pleven.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/trolei-pleven-548/proceduri-20-3-zop/a3-0006431.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

33000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД ” с пет обособени позиции 1.„Гражданска отговорност” на превозни средства, собственост на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД”; 2. „Злополука на пътниците в обществен транспорт”; 3. „Трудова злополука” на работниците и служителитепорт ЕООД ”; 4. „Обща Гражданска отговорност” на Тролейбусен транспорт ЕООД за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица” 5.„Недвижимо имущество”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

14/07/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок за договорите по обособените позиции - от 00:00 ч. на 01.01.2021- до 24:00ч. на 31.12.2021г. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерии за възлагане „най-ниска цена” Финансирането е със средства на Възложителя. Плащането се извършва по ред и начин, указан в проекто-договора. Възложителят изисква предоставяне на гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на договора съгласно чл. 111 от ЗОП. На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, уведомяваме заинтересованите лица, че офертите за обособени позиции: IV. „Обща Гражданска отговорност ” на Тролейбусен транспорт ЕООД за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица ” на Тролейбусен транспорт ЕООД ” ще бъдат отворени на 15.07.2020г., 09,15ч. в гр. Плевен, ж.к. Дружба, ул. «Ал. Малинов» № 53, ет. 2, заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/07/2020  (дд/мм/гггг)