Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-055-00-169

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695018

BG411, Народно събрание на Република България, пл. Народно събрание, За: Миглена Везиева, България 1169, София, Тел.: 02 9393574, E-mail: vezieva@parliament.bg, Факс: 02 9813131

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://parliament.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/550.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

68500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка е „Провеждане на задължителни периодични прегледи на парламентарните служители“. Общата численост на персонала, за които ще бъдат извършени задължителни периодични профилактични прегледи е 674 служители, от които: 624 служители – от Народно събрание (НС) - гр. София, в т.ч.: - жени -388; - мъже - 236 и 50 служители – от Лечебно-възстановителна база - гр. Велинград, в т.ч.: - жени - 31; - мъже - 19. Подробни технически спецификации се съдържат на адрес: www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/550

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85141000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински персонал


Срок за получаване на офертите

17/07/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за изпълнение на услугите, предмет на обществената поръчка, е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане на максималната му стойност – което от двете събития настъпи по-рано. Подробни изисквания за изпълнение на поръчката са посочени в документацията към обявата в профила на купувача на възложителя www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/550. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик (опаковка) с надпис: „Провеждане на задължителни периодични прегледи на парламентарните служители". Върху плика се посочват наименованието на участника, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Офертите се подават в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I" № 1, отдел „Административно обслужване" - Деловодство, тел. 02/939 30 59. Офертите следва да са постъпили на посочения адрес до 17:30 часа на 17.07.2020 г. Дата и час на отваряне на офертите:20.07.2020 г., 11:00 часа. Място на отваряне на офертите: сградата на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър І“ № 1, зала 126. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техните упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/07/2020  (дд/мм/гггг)