Версия за печат

BG-Брезник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

СОО_1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000386559

BG414, Община Брезник, ул. Елена Георгиева 16, За: Иван Бъчваров - заместник кмет, България 2360, Брезник, Тел.: 07751-2434, E-mail: obshtina_breznik@abv.bg, Факс: 07751-3845

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.breznik.info.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.breznik.info.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

48000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Организация и управление за дейностите по проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо в община Брезник, определено за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството


Срок за получаване на офертите

01/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „Закриване и рекултивация на общинско депо в община Брезник, определено за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №Д-34-52/04.06.2020г., рег. № BG16M1OP002-2.010-0046-С01. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010 - Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2014- 2020г. съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на посочените в обявата дата и час в административната сграда на община Брезник, ул. "Елена Георгиева" № 16. Възложителя предоставя безплатен, пълен електронен достъп до обявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея информация, образци и проект на договор в профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/06/2020  (дд/мм/гггг)