Версия за печат

BG-ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

248

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104512579

BG321, МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕООД, УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ 72, За: Касим Местан - ст. юрисконсулт, България 5100, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, Тел.: 0878 746155, E-mail: mbal_go@mail.bg, Факс: 0618 60120

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalgo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbalgo.com/profil-na-kupuvachaobshtestveni-porachki/profil-na-kupuvacha/307-dostavka-na-hranitelni-produkti-po-6-shest-obosobeni-pozitzii.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

67318.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти по 6 /шест/ обособени позиции.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

02/07/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 06.07.2020 г., 10:00 часа, в заседателната зала до регистратурата на лечебното заведение.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/06/2020  (дд/мм/гггг)