Версия за печат

BG-Балчик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

4-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120130

BG332, ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК ТП ПРИ ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ул. Черно море № 9, За: инж. Радослав Радев, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 73223, E-mail: dlsbalchik@gmail.com, Факс: 0579 72039

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://dlsbalchik.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dlsbalchik.sidp.bg/tp14-2/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества масла, консумативи и резервни части за БМТ по артикули за марка и модел моторни триони, храсторези, кастрачки и косачки, посочени в техническа спецификация, неразделна част от документацията. ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКИТЕ: 1.1. Посочените по артикул доставки в настоящата поръчка са предназначени за различни по вид, модел и марка техника, които са със строго специфични технически характеристики, поради което е необходимо предлаганите от участниците стоки да бъдат съобразени изцяло с предписанията на производителя 1.2. Всички предлагани от участника стоки следва да бъдат фабрично нови, в запечатани опаковки без скрити или явни дефекти, с етикети на български език и да съдържат информация за производител, датата на производство, гаранционен срок. 2. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА: 2.1. Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс в размер на 2000.00лв. без вкл. ДДС. Обявените продукти са ориентировъчни като в тях може да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го обвързват с пълно усвояване на финансовия ресурс. 2.2. Заявката ще се извършва на посочен от Изпълнителя телефон или по електронен път по реда и условията на Закона за електронния документ и ел. удостоверителни услуги. Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата. 2.3. Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемо - предавателен протокол(стокова разписка или еквивалентен документ). За дата на доставката се счита датата на съставяне на приемо-предавателния протокол (стокова разписка или еквивалентен документ). 3. МЯСТО НА ДОСТАВКА: административната сграда на Възложителя, находяще се на адрес: гр. Балчик, ул. „ Черно море” № 9, общ. Балчик, обл. Добрич; 4. СРОКОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 1. Срок за доставка- не повече от 2 (два) календарни дни, след заявка на Възложителя. 2. Срок на договора - 12( дванадесет) месеца, считано от дата на сключване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс от 2000.00лв.( две хиляди лева) без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания. 3. Срок за рекламации при несъответствие на доставените стоки или дефектирала стока – не по-малко от 10(десет) календарни дни, считано от дата на всяка доставка. 5. Срок за подмяна на рекламирана стока – до 3 ( три) календарни дни, считано от дата на депозиране на рекламацията по електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис. 5. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ: 5.1. Прогнозната стойност за изпълнение на обекта на поръчката за 12месеца е в размер на 2000.00лв. ( две хиляди лева) без вкл. ДДС франко място на доставката, а с начислен ДДС в размер на 2400.00лв., за която сума се сключва договор. 5.2. Посочената стойност е прогнозна, не е задължителна за усвояване в пълен обем от Възложителя, като в нея са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи доставката разходи, същата е в лева без ДДС - франко място на доставката административна сграда на Възложителя, находяща се на адрес: гр. Балчик, ул. „ Черно море” № 9, общ. Балчик, обл. Добрич.. 5.3. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно представена ценова оферта по приложената спецификация на Изпълнителяа за стоки, които не са включени в ценовото предложение - от единичната продажна цена в търговския обект на Изпълнителя, н 5.4. Условия и начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път в 15 (петнадесет) дневен срок след издаване на данъчна фактура.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34913000, 09211100, 09211900

Описание:

Различни видове резервни части
Моторни масла
Смазочни двигателни масла


Срок за получаване на офертите

02/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

СЪОБЩЕНИЕза удължаване на срока за депозиране на оферти На дата 12.06.2020г. е публикувана обява в „Профила на купувача” на ТП „ ДЛС Балчик” за събиране на оферти с предмет „Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества масла, консумативи и резервни части за БМТ, собственост на ТП " ДЛС Балчик" при "СИДП" ДП гр. Шумен” и Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с уникален идентификационен номер в регистъра на АОП 9099697. С настоящето уведомявам всички заинтересовани лица, че: 1. На осн. чл. 188, ал.2 ЗОП вр. § 131, ал.2 от ПЗР ЗИДЗОП УДЪЛЖАВАМ срокът за депозиране на оферти по настоящата поръчка до 17.00ч. на 02.07.2020г. 2. На 03.07.2020г. от 13.00ч. в административната сграда на Възложителя- гр.Балчик, обл.Добрич, ул. „ Черно море“ № 9 ще бъдат отворени и оценени получените оферти за участие в настоящата поръчка независимо от техния брой 3. Препис от настоящето Съобщение да се публикува на интернет адрес на Възложителя в раздел „Профил на купувача” https://dlsbalchik.sidp.bg/tp14-2/ и да се приложи към документацията. Офертата по образец се представя в запечатан непрозрачен плик с наименование на участника ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и наименование на поръчката. От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя. Комисията може да проверява декларираните от участниците обстоятелства и да изисква представяне на доказателства. Участниците следва да представят с офертата си документите и информацията посочени от възложителя в документацията за участие. Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи по чл. 58, ал.1 т.1-3 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1от ЗОП . Ако избраният за изпълнител участник, не представи в срок необходимите за сключване на договор документи, възложителя може да сключи договор със следващия класиран участник. Настоящата процедура се възлага на основание делегиране на правомощия при условията на чл.7 от ЗОП, съгласно Заповед № 414/11.12.2019г. на Директора на ДП "СИДП" гр. Шумен. Свободен и неограничен безплатен достъп до документацията за участие се предоставя на всички заинтересовани, включително и на АОП, на интернет адреса на Възложителя, посочен в Раздел I, подраздел "Адрес на профил на купувача".

Дата на изпращане на настоящата информация

26/06/2020  (дд/мм/гггг)