Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-03-115

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000649348

BG411, Националана електрическа компания ЕАД, ул.веслец 5, За: Румяна Таскова, България 1000, София, Тел.: 02 9263436, E-mail: rtaskova@nek.bg, Факс: 02 9872550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nek.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/pokani/1403-20rp-u50a016.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

23564.27 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на ръчни инструменти в обособени позиции“, реф.№20РП-У50А016, както следва: Обособена позиция 1: „Двугодишна доставка на ръчни инструменти за нуждите на дирекция „Производство и търговия“; Обособена позиция 2: „Двугодишна доставка на ръчни инструменти за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44511000, 44512300, 44512500, 44512700, 44512800

Описание:

Ръчни инструменти
Чукове
Гаечни ключове
Пили и рашпили (едрозъби пили)
Отвертки


Срок за получаване на офертите

01/07/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Условията за участие и образци на документи могат да се намерят в Профила на купувача на НЕК ЕАД, на посочения по-горе адрес. удължава се срока за получаване на оферти за обособена позиция 1:„Двугодишна доставка на ръчни инструменти за нуждите на дирекция „Производство и търговия“ до 01.07.2020. Отварянето на офертите за обособена позиция 1 ще се проведе на о2.07.2020 от 11:30 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/06/2020  (дд/мм/гггг)