Версия за печат

BG-АРДИНО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

360

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 108001913

BG425, РАЙОНЕН СЪД АРДИНО, УЛ.РЕПУБЛИКАНСКА 6, За: ДИЯНА ДЕЯНОВА МУТАФОВА, България 6750, АРДИНО, Тел.: 03651 4216, E-mail: ardino-rs@justice.bg, Факс: 03651 4216

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://ardino-rs.justice.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://ardino-rs.justice.bg/bg/zop5.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

65243 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

: Извършване на строително – монтажни /ремонтни/ работи (СМР/СРР) на обект: Районен съд – Ардино (административна сграда), находящ се в гр. Ардино, п.к. 6750, ул. „Републиканска“ № 6.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45216112

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съдебни сгради


Срок за получаване на офертите

01/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

26/06/2020  (дд/мм/гггг)