Версия за печат

BG-гр. София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

IX-4-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 205967328

BG411, МБАЛ Лозенец ЕАД, ул. Козяк 1, За: Леона Крумова, България 1407, гр. София, Тел.: 02 9607218, E-mail: hq@lozenetz-hospital.bg, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.lozenetz-hospital.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=99&order_id=63.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви


Срок за получаване на офертите

03/07/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП и чл. 96, ал.3 от ППЗОП със Заповед № IX-4-6/26.06.2020 г. на Възложителя е удължен първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно РАЗДЕЛ III от настоящата информация. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 06.07.2020г. в 10:00 ч. в Административната сграда на MБАЛ "Лозенец" ЕАД, с адрес гр. София 1407, ул. Козяк 1. Информация за възлагането, на основание чл. 7 ал. 3 от ППЗОП, е публикувана към електронната преписка на поръчката в профила на купувача с адрес: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=99&order_id=63

Дата на изпращане на настоящата информация

26/06/2020  (дд/мм/гггг)