Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000666333

BG411, 40 ДГ Проф. Георги Ангушев, ул. Метличина поляна №10, За: Веселина Георгиева, България 1000, София, Тел.: 088 4801544, E-mail: cdg_40@abv.bg, Факс: 00 0000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dg40.deckagradina.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dg40.deckagradina.info/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

["Доставка на хранителни продукти за нуждите на 40 ДГ „Проф. Д-р Г. Ангушев - гр. София, СО - Район „Триадица"]

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок на валидност на офертите: 60 дни до 26.08.2020 г. Дата и час на отваряне на офертите: 29.06.2020 г. от 10:00 часа Място на отваряне на офертите: Сградата на 40 ДГ Георги Ангушев, гр. София, ул. Метличина поляна №10 Всички необходими документи са качени в профила на купувача на сайта на 40 ДГ Георги Ангушев: http://dg40.deckagradina.info/

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)