Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000673121

BG411, 133 Средно училище А.С. Пушкин, ул. „Цар Иван Шишман” № 1, За: Даниела Борисова, България 1000, София, Тел.: 02 9878570, E-mail: obr133@mail.bg, Факс: 02 9878568

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.133sou.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://133sou.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

120000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Строително ремонтни работи на фасадата и вътрешни помещения на сградата на 133 СУ “А. С. Пушкин“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в това приложение, при спазване на разпоредбите на ЗОП и другите нормативни актове, относими към изпълнението на предмета на поръчката. Неспазването на тези изисквания или поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му от участие. Участникът се задължава да спазва всички условия, изисквания и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, както по време на подготовката на офертата за настоящата обществена поръчка, така и по време на изпълнението на поръчката. Офертите се подават всеки работен ден в деловодствпото на 133 СУ, находящо се в административната сграда на училището с адрес: гр. София, "133 Средно училище А.С. Пушкин", ул. „Цар Иван Шишман” № 1. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху опаковката участникът записва предмета на обществената поръчка, наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е приложимо), адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В съответствие с чл. 48, ал. 2 от ППЗОП, Възложителят няма да приема за участие и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Oфертите ще бъдат отворени на 29.06.2020г. от 14:00 часа в заседателната зала на учиището

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)