Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

222

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121663601

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД, ул. Коньовица № 65, За: Росица Димитрова, България 1309, София, Тел.: 02 9217142, E-mail: hearthospital_op.nkb@abv.bg, Факс: 02 9217142

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.hearthospital.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200612lPst1858047.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

48800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на лъчезащитни средства и облекло.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

35113420, 35113200

Описание:

Облекло за ядрена и радиационна защита
Оборудване за ядрена, биологична, химична и радиационна защита


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите на участниците ще се извърши на 29.06.2020г. в 12:00 часа в учебната зала на втория етаж в сградата на МБАЛ „НКБ” ЕАД – гр. София, ул. „Коньовица” № 65. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Подробна информация за условията за провеждането на възлагането на настоящата общетвена поръчка може да бъде намерена на адрес: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200612lPst1858047.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)