Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-169

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000697179

BG411, Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение, бул. Брюксел № 1, За: Мария Иванова, България 1540, София, Тел.: 0359 29371563, E-mail: mariya.ivanova@bulatsa.com, Факс: 0359 29803864

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bulatsa.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bulatsa.com/profil-na-kupuvacha/proc_2655.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Подновяване на лиценза на UTM

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72268000

Описание:

Услуги по доставка на софтуерни продукти


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите за участие ще бъдат отворени на 29.06.2020 г., от 10:00 ч. в сградата на ДП РВД, находяща се на адрес: гр. София 1540, бул. "Брюксел" № 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)