Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

СО-10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130823243

BG411, ДП Национална компания железопътна инфраструктура, бул. Княгиня Мария Луиза №110, За: Силвия Тодорова, България 1233, София, Тел.: 02932-3715, E-mail: s_todorova@rail-infra.bg, Факс: 02931-0663

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://rail-infra.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://rail-infra.bg/профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55626.64 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на 8 (осем) броя обработени ходови колела „моноблок“ ф 920 mm“, необходими за релсова самоходна специализирана машина (РССМ) „Plasser Amerikan“, модел MTW – 80.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34631100

Описание:

Монолитни колела


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата, час и място на отваряне на офертите: 29.06.2020 г. в 14:00 ч., в сградата на ДП НКЖИ, с адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110, етаж партер, заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, при спазване на режимa за достъп до сградата на ДП НКЖИ. Документът за упълномощаване, в оригинал или заверено копие, се представя на комисията. За заверен документ се счита този, при който върху копието на документа е записано "вярно с оригинала" и са поставени подпис и печат.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)