Версия за печат

BG-Кюстендил

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

09-01-7/20/2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016275060180

BG415, Държавно ловно стопанство Осогово Териториално поделение на ЮЗДП ДП, ул.Спартак №52б, За: инж.Петър Димитров, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 552051, E-mail: ddsosogovo@abv.bg, Факс: 078 552050

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dls-osogovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/4.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП ДЛС „Осогово““

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72400000

Описание:

Интернет услуги


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

отварянето на офертите ще се извърши на 29.06.2020г. от 11:00 часа в административната сграда на ТП ДЛС "Осогово" в гр.Кюстендил, ул.Спартак №52б.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)