Версия за печат

BG-Кърджали

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

92-00-774

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235920

BG425, Община Кърджали, бул. България 41, За: Беркант Барзат, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 67330, E-mail: bbarzat@kardjali.bg, Факс: 0361 62968

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://kardjali.bg/?pid=3,pk_2&type=2.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

532 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осъществяване на дейности по информация и комуникация по проект „Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Кърджали по показатели ФПЧ 10 и ПАВ", Договор № BG16M1OP002-5.005-0002-C01/14.05.2020 г., който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на планираната обществена поръчка е осигурено по проект „„Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Кърджали по показатели ФПЧ 10 и ПАВ", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.005-0002-C01/14.05.2020 г., Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 29.06.2020г. Час: (чч:мм) 14:00 Място на отваряне на офертите: Община Кърджали, гр. Кърджали 6600, бул. «България» № 41,ет.3, стая 303

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)