Версия за печат

BG-Горна Оряховица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД1500-223

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133673

BG321, Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 3, За: Йоана Петкова - Младши експерт обществени поръчки и програми, България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 60874, E-mail: go_op_104@abv.bg, Факс: 0618 60203

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.g-oryahovica.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/116-2016-04-15-09-50-11/7657-2020-06-12-06-22-10.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

41667 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Превоз на потребители на социални услуги“, по обособени позиции: Обособена позиция №1: “ Превоз на потребители на социални услуги Дневен център за деца с увреждания, гр.Горна Оряховица ”; Обособена позиция №2: “ Превоз на потребителите на социални услуги на Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания гр. Горна Оряховица”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60100000

Описание:

Пътни транспортни услуги


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят удължава срока за получаване на оферти с три дни и по двете обособени позиции.Отварянето на офертите ще се извърши на 29.06.2020г. от 14:00 часа в сградата на Община Горна Оряховица, Заседателна зала №222. Отварянето на офертите е публично, на което могат да присъстват представители на участниците, съгласно чл.97, ал.3, изречение второ от ППЗОП. В случай, че представителят е упълномощено лице, на публичното заседание, следва да представи пълномощно с изрично посочен предмет на настоящата обществена поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)