Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

01-1200/461

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121100421

BG411, Държавен фонд Земеделие, бул. Цар Борис III № 136, За: Теодора Маринова, България 1618, София, Тел.: 02 8187274, E-mail: op_dfz@dfz.bg, Факс: 02 9523567

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dfz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dfz.bg/bg/client-profile/obqvi?YlvmS1RacnHZF7i9CLRzSfFwsss%2fx3tDNOilu6pMZwGzkZEwH%2fahBc3gEuQ6s%2fYGlciwEa8rIufUgg%2f3EgBqwgMxOdNfog%2bhER1KX%2bmMBgY%3d.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

66000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката включва следните дейности: - предоставяне на услуги за оперативен контрол и управление на 390 броя автомобили на ДФ „Земеделие“; - извънгаранционна поддръжка на 390 броя налични GPS устройства, включваща подмяна на дефектирали чипове, GSM модеми и GPS модули; - абонаментна поддръжка на системата за оперативен контрол на автомобилите на ДФ „Земеделие“, включваща обновяване и пренос на данни на системата за оперативен контрол.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42961300

Описание:

Система за локализиране местоположението на превозни средства


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ДФЗ предоставя безплатен достъп по електронен път до Указания и образци към обява за събиране на оферти за възлагане на настоящата обществена поръчка, които може да намерите на интернет адрес на Възложителя: www.dfz.bg, "Профил на купувача". Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 26.06.2020г. от 11:00 ч. в сградата на Държавен фонд „Земеделие”, Централно управление, с адрес: гр.София 1618, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136 и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/06/2020  (дд/мм/гггг)