Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2801-12586

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

BG343, Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Даниела Желева, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681429, E-mail: d.jeleva@yambol.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://yambol.bg/profile/item/263.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

261905.79 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти, възстановяване, профилиране и частичен ремонт на неравности на паважна настилка на улици в гр. Ямбол, както следва: 1.1. Ул. "Васил Карагьозов" от о.т. 369 до о.т. 374; 1.2. ул. "Солун" от о.т. 374 до о.т. 373; 1.3. ул. "Софлу" в участъка от ул. "Търговска" до ул. "Грабово"; 1.4. ул. "Добруджа" от о.т. 384 до о.т. 341; 1.5. ул. "Съединение" от о.т. 374 до о.т. 375; 1.6. ул. "Гаврил Кръстевич" от о.т. 35 до о.т. 37; 1.7. ул. "Тракия" от о.т. 37 до о.т. 6; 1.8. ул. "Преображенско Въстание" от о.т. 9 до о.т. 13; 1.9. ул. "Мидия" от о.т. 4 до о.т. 9; 1.10. ул. "Изгрев" в участъка до бл.4; 1.11. ул. "Д-р Петър Бръников" от о.т. 44 до о.т. 40; 1.12. ул. "Ахелой" от о.т. 19 до о.т. 21; 1.13. ул. "Варна" от о.т. 56 до о.т. 57; 1.14. ул. "Ком" от о.т. 143 до о.т. 159

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45100000, 45111214, 71320000, 45000000

Описание:

Работи по подготовка на строителната площадка
Работи по отстраняване на строителни отпадъци
Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

До края на първоначално определения срок за получаване на оферти - 22.06.2020 г., 17:30 часа, в Община Ямбол са получени по-малко от три оферти, и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава първоначално определения срок за получаване на оферти, съгласно Раздел ІІІ от настоящата информация. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 26.06.2020 г. в 15:30 часа, ст. 203 в сградата на Община Ямбол, на адрес ул. "Г. С. Раковски" № 7. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/06/2020  (дд/мм/гггг)