Версия за печат

BG-Ботеврад

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

С-10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776089

BG412, Община Ботевград, пл. „Освобождение” № 13, За: инж. Цветелин Цветков, България 2140, Ботеврад, Тел.: 072 369152, E-mail: op@botevgrad.org, Факс: 072 366635

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.botevrgad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://bit.ly/2Ytz7Ja.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

62583.34 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт на тротоар по ул. „Зелинград“ в участък от ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“, гр. Ботевград“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка се финансира от собствени приходи на Община Ботевград, но е във връзка с проект BG05M9OP001-4.003-0046-С01 „Адаптация и изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки“, по процедура BG05MOP001-4.003 „ Транснационални партньорства“, финансирана от Инициатива за младежка заетост и Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по който се въвеждат социални иновации на основата на финландски иновативни модели, свързани с използването на социални критерии в обществените поръчки с цел интеграция и реинтеграция на пазара на труда на маргинализирани групи.

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 26.06.2020 г. от 14:00 ч. зала „Христо Ботев“ – партер, в сградата на общинската администрация Ботевград, находяща се в град Ботевград, пл. „Освобождение” №13. Офертата се представя на хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично, чрез пощенска или куриерска служба, с препоръчано писмо с обратна разписка в ЦИОГ, партерен етаж, с адрес: град Ботевград, пл. „Освобождение” №13. Участниците следва да подготвят офертите си съобразно указанията на Възложителя, правилата на ЗОП и ППЗОП. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/06/2020  (дд/мм/гггг)