Версия за печат

BG-Горна Оряховица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД1500-220

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133673

BG321, Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев № 5, За: Миглена Петкова - Началник отдел Човешки ресурси и обществени поръчки, България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 21687, E-mail: go_op_104@abv.bg, Факс: 0618 60203

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.g-oryahovica.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/116-2016-04-15-09-50-11/7655-------20202022.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на Община Горна Оряховица и разпоредители с бюджет за периода 2020/2022 г.“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64212000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отворят на 29.06.2020 г. в зала 222 на Община Горна Оряховица от 11:00 часа. На публичоното заседание на комисията могат да присъстват участници или техни упълномощени представители, които представят изрично за настоящата обществена поръчка пълномощно. Срокът на валидност на оферти следва да се съобрази със срока на удължаване.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)