Версия за печат

BG-ВАРНА

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

рд-20-1200-382

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000096360

BG331, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА, УЛ. ПРЕСЛАВ 26, За: СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА СТОИЛОВА, България 9000, ВАРНА, Тел.: 00359 52688388, E-mail: SEC@VN.GOVERNMENT.BG, Факс: 00359 52632365

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): WWW.VN.GOVERNMENT.BG.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vn.government.bg/stranici/pk/hm.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

58752.54 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на процедурата за възлагане на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на услуга, за технически дейности по изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: Обособена позиция №1: „Технически дейности по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи в землището на Община Аврен“ и Обособена позиция №2: „Технически дейности по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи в землището на Община Варна“ Обособена позиция №1: Община Аврен - площ 516.608 дка. Описание на обособената позиция: местност „Крушките“ (селищно образувание), землище с. Приселци, община Аврен, с обща площ от 516.608 дка, в обхват поземлени имоти с идентификатори по КККР: 58445.140.288, 58445.140.289, 58445.41.779, 58445.26.274, 58445.26.567, 58445.26.573, 58445.26.24, 58445.26.168, 58445.26.27, 58445.26.26, 58445.217.275, 58445.217.279, 58445.217.167, 58445.217.278, 58445.217.280, 58445.217.283, 58445.26.235, 58445.217.284, 58445.26.282, 58445.26.287, 58445.26.285, 58445.20.1, 58445.20.1. Обособена позиция №2: Община Варна – площ 322.714 дка:. Описание на обособената позиция: местност „Черешова градина“ (селищно образувание по §4, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ), землище с. Константиново, с площ от 322.714 дка, в обхват имот с идентификатор 38354.213.129 по Кадастралната карта на землище с. Константиново.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71354000

Описание:

Картографски услуги


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Датата и часа на отваряне на офертите остава, така както е посочено в документацията за участие, а именно 26.06.2020 г. 15: 00 ч. в заседателната зала на Областна администрация Варна

Дата на изпращане на настоящата информация

22/06/2020  (дд/мм/гггг)