Версия за печат

BG-Вълчи дол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД 2600-584

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093474

BG331, Община Вълчи дол, площад Христо Ботев №1, За: Нина Белева, България 9280, Вълчи дол, Тел.: 00359 51312315, E-mail: oba_valchidol@mail.bg, Факс: 00359 51313450

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.valchidol-bg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://77.85.203.20:1180/ZopView.aspx?DosieID=199.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на строителни материали на нуждите на Община Вълчи дол”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44110000

Описание:

Строителни материали


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отворят на 29.06.2020 г. от 10:00 часа в град Вълчи дол, площад "Христо Ботев" №1, сградата на Община Вълчи дол, етаж първи, заседателна зала. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)