Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983479)
Възложител: Община Угърчин
Получен на: 12.06.2020 г. 
Преписка: 00340-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и уличната мрежа в община Угърчин” по обособени позиции, както следва: ОП 1 и ОП 2 (съгл. раздел II.2)
Описание: Предмет на поръчката включва поддръжка на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Угърчин, републиканска пътна мрежа в границите на града (ул. „Васил Левски”, ул. „Христо Ботев” и ул. „Плевен”) и улична мрежа на територията на населените места от община Угърчин (град Угърчин, с. Кирчево, с. Лесидрен, с. Микре, с. Голец, с. Сопот, с. Славщица, с. Драгана, с. Орляне, с. Катунец и с. Каленик) чрез отстраняване на снежната покривка, навети преспи и образувана ледена кора върху пътното платно. В случаите, когато са се образували тънки заледявания и уплътняване на снежната покривка, които е невъзможно да бъдат отстранени с почистващата техника, съответните участъци или пътища се обезопасяват срещу хлъзгане с опесъчаване.

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (982325)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 11.06.2020 г. 
Преписка: 00169-2020-0023
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Промяна на изработен и одобрен инвестиционен проект за обект: „Преустройство и цялостна реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Ловеч.
Описание: Изпълнението е на база изготвено задание за проектиране на основание чл. 138 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 5, 6 и 7 от ЗУТ и чл. 5, ал. 1 от Наредба № 4/ 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Насоки за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” - Група дейности „Културна инфраструктура“, финансирани чрез комбинирана подкрепа (БФП и Финансов инструмент). Следва да се извърши промяна на изработен и одобрен инвестиционен проект за обект: „Преустройство и цялостна реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Ловеч. С изпълнение на предмета на поръчката ще се изготви инвестиционен проект, в който ще се отразят необходимите промени, съгласно изискванията на чл. 138 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 5, 6 и 7 от ЗУТ. Вече одобреният инвестиционен проект „Преустройство и цялостна реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Ловеч“ е необходимо да се преработи, така че в сградата де се съберат няколко структури с различно предназначение, като всяка една от тях трябва да функционира напълно самостоятелно – с отделен вход и изход, авариен достъп, захранване и оборудване. Съгласно Договор № BG161PO001/5-02/2012/031-U-08/27.03.2015г., сключен в резултат на проведена открита процедура с уникален номер в РОП 00169-2014-0040, Община Ловеч в качеството на възложител е възложила на „АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ ВАРОША“ ООД ЕИК 110564769 - изпълнител, да изпълни: Изработване на технически паспорт и работен инвестиционен проект за преустройство и реконструкция на Младежки дом, гр. Ловеч. В чл.15, ал.1 от Договор № BG161PO001/5-02/2012/031-U-08/27.03.2015г. е предвидено, че: „Изпълнителят поема ангажимент при покана от страна на Възложителя да сключи договор за упражняване на авторски надзор и да участва в приемателни комисии и при необходимост да извърши актуализация, доработки и поправки на определени части от проекта.“. Съгласно чл.3, ал.1, т.8 от Закона за авторското право и сродните му права, Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. С оглед ненакърняването на авторските права, горепосоченият изпълнител - „АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ ВАРОША“ ООД ЕИК 110564769 следва да бъде поканен за провеждане на процедура на договаряне по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“от ЗОП във връзка с чл. 64-67 от ППЗОП. Изпълнението предмета на поръчката ще позволи успешното реализиране на инвестиционните намерения. Предвид горното, Възложителят не би могъл да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП - договаряне без предварително обявление.

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981866)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 10.06.2020 г. 
Преписка: 00169-2020-0020
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт общински сгради, съоръжения и площи, събаряне общински сгради и съоръжения и премахване гаражни клетки, община Ловеч
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Ремонт общински сгради, съоръжения и площи, събаряне общински сгради и съоръжения и премахване гаражни клетки, община Ловеч“, разделена на 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция 1: „Ремонт общински сгради, съоръжения и площи в Община Ловеч“. Обособена позиция 2: „Събаряне и премахване на сгради в Община Ловеч“ Обособена позиция 3: „Премахване на гаражи клетки в Община Ловеч

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980640)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 04.06.2020 г. 
Преписка: 00169-2020-0018
Процедура: Открита процедура
Име: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изпълнени по проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск ...прод. в раздел II.1.4
Описание: продължава от раздел II.1.1...в Община Ловеч“ финансирани по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“... Предмет на настоящата обществена поръчка е „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изпълнени по проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск в Община Ловеч“ финансирани по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“, разделена на 4 (четири) обособени позиции. - Обособена позиция № 1: ЦНСТ 4 с административен адрес: ж.к. Младост, УПИ III кв. 9 по плана на гр. Ловеч; - Обособена позиция № 2: ЦНСТ 5 с административен адрес: Северна индустриална зона, УПИ XVIII кв. 9022 по плана на гр. Ловеч; - Обособена позиция № 3: ЦНСТ 6 с административен адрес: Северна индустриална зона, УПИ XX кв. 9022 по плана на гр. Ловеч; - Обособена позиция № 4: Защитено жилище с административен адрес: ул. „Петко Р. Славейков“, УПИ II кв. 12 по плана на гр. Ловеч.

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980417)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 03.06.2020 г. 
Преписка: 00169-2020-0017
Процедура: Открита процедура
Име: "Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", гр. Ловеч "
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е доизграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", ж.к. "Младост", гр.Ловеч, местонахождение: УПИ I, кв.13, ж.к. "Младост" по ПУП-ПРЗ на гр.Ловеч, ул."Ак.Иван Урумов" №4, непосредствено до съществуващата сграда на училището и рехабилитация на дворното му пространство, съгласно инвестиционен проект „Училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", гр. Ловеч" с влязло в сила Разрешение за строеж №19/10.03.2017 г.
Особености: [Финансиране по европейски програми] 

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (979683)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч
Получен на: 01.06.2020 г. 
Преписка: 00991-2020-0003
Процедура: Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: „Доставка на горива за нуждите на „ВИК“ АД, гр. Ловеч
Описание: В предмета на поръчката се включва доставка чрез периодична покупка на следните видове горива: Дизелово гориво Б6, Автомобилен бензин А95Н и Газ пропан-бутан, в зависимост от обособената позиция. Доставката на горива ще се осъществява чрез периодична покупка на горива, от търговските обекти (бензиностанция/ции) на Изпълнителя, с които той разполага, съобразно обособените позиции, за всички моторните превозни средства (МПС) и малогабаритна техника собственост на “ВИК” АД, гр. Ловеч, при производствените поделения (ПП) на “ВИК” АД, гр.Ловеч, разположени на територията на област Ловеч, Република България. При необходимост покупка на горива за МПС ще се осъществява и от търговски обект/ти (бензиностанция/ции) на Изпълнителя, по съответните обособени позиции, с които той разполага на територията на Република България, при наличие на такива. Покупката на горива ще се извършва за МПС и малогабаритна техника, собственост на Възложителя, закупени и след сключване на договорите по съответните обособени позиции. Зареждането на горивата ще се осъществява чрез: - използването на карти за безналично плащане и автоматично регистриране на покупките, като в този случай Изпълнителят издава и предоставя на Възложителя карти за безналично плащане. - чрез издадена електронна разписка, удостоверяваща датата на зареждане, количество гориво и стойността му, в случай, че Изпълнителят не осигурява обслужване чрез електронни карти. Обществената поръчка е с 4 обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр. Ловеч при Централно управление (ЦУ) и ПП– Ловеч, ПП – Луковит, ПП- Тетевен, ПП – Ябланица, ПП – Черни Осъм, община Троян. Прогнозно количество гориво в литри и видовете горива – общо, както следва: Дизелово гориво Б6 – 379 000 л. ± 20%; Автомобилен бензин А95Н – 53 000 л. ± 20%; Газ пропан-бутан – 28 800 л ± 20%; Прогнозна стойност – 816 905,00 лева без ДДС; - Обособена позиция № 2 - „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр.Ловеч при ПП– Летница“; Прогнозното количество гориво в литри и видовете горива, са както следва: Дизелово гориво В6 – 10 000 л. ± 20%; Автомобилен бензин А95Н – 8 000 л. ± 20%; Прогнозна стойност – 33 900,00 лева без ДДС; - Обособена позиция № 3 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр. Ловеч при ПП– Угърчин“. Прогнозното количество гориво в литри и видовете горива, са както следва: Дизелово гориво Б6 – 14 500 л. ± 20%; Автомобилен бензин А95Н – 3 500 л. ± 20%; Газ пропан - бутан – 7 200 л ± 20%; Прогнозна стойност – 39 920,00лева без ДДС Обособена позиция №4 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр. Ловеч при ПП–Априлци“. Прогнозното количество гориво в литри и видовете горива, са както следва: Дизелово гориво Б6 – 18 000 л. ± 20%; Автомобилен бензин А95Н – 250 л. ± 20%; Прогнозна стойност – 34 680,00 лева без ДДС Прогнозните количества по всички обособени позиции имат ориентировъчен характер и не обвързват Възложителя. Възложителят ще закупува горива в обектите на участника избран за изпълнител по съответните обособени позиции по вид и количество съобразно своите нужди за срока на договора. Прогнозната стойност на обществената поръчка общо и по всички обособени позиции има ориентировъчен характер за срока на договора и не обвързва Възложителя. Възложителят не се задължава да изразходи цялата посочена прогнозна стойност, като тя може да бъде и надвишена. Срок за изпълнение на договора по всички обособени позиции: от 01.01.2021г. до 31.12.2023г. Всички останали условия във връзка с обществената поръчка са описани в спецификации, които са възложени на брокер, представляващ "ВИК" АД, гр.Ловеч на “СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА” АД и в Техническа спецификация. Процедурата за възлагане на обществената поръчка ще се реализира чрез борсово посредничество на "Софийска стокова борса" АД.

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979606)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 29.05.2020 г. 
Преписка: 00169-2020-0016
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт на улици и пътища, община Ловеч
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Ремонт на улици и пътища, община Ловеч“, разделена на две бособени позиции.Обособена позиция 1: „Извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“.Предвижданията на поръчката са строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения (мостове, водостоци, пешеходни и автомобилни подлези и надлези) и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч.Възложителят ще предоставя на изпълнителя одобрени проекти за изпълнение и влезли в сила Разрешения за строеж, при възлагане на всеки обект.Обособена позиция 2:„Извършване на текущ ремонт на пътна и улична мрежа за нуждите на Община Ловеч“.Предвижданията на поръчката са текущ ремонт на пътна и улична мрежа за нуждите на Община Ловеч.

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979364)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 28.05.2020 г. 
Преписка: 00169-2020-0015
Процедура: Открита процедура
Име: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване и ремонт на МПС на Община Ловеч за срок от 24 месеца“
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуга, съгл. чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Услугата за извънгаранционна поддръжка и ремонт на моторните превозни средства се изпълнява за 24 месеца по местонахождението на сервизния център на изпълнителя на територията на община Ловеч. В обхвата на поръчката са включени: 1.Първоначален технически преглед; 2.Ежемесечно извършване на технически преглед; 3.Техническото обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника, изразяващо се в смяна на филтри и масла и извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им функциониране; 4.Авторемонтна дейност; 5.Доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извънгаранционната поддръжка и ремонта; 6.Пътна помощ. Ремонтните дейности и експлоатационното поддържане на МПС трябва да отговаря на техническите изисквания на производителите за безопасна експлоатация.

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978313)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 21.05.2020 г. 
Преписка: 00169-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на град Ловеч
Описание: Обществената поръчка касае събиране, транспортиране и третиране на твърди битови отпадъци, генерирани от жилищни и нежилищни имоти в гр. Ловеч, включени в организираното сметосъбиране за срок от 2 (две) години. Очаква се изпълнителят да осъществи съвременна и ефективна организация на събиране и транспортиране на битови, строителни и едрогабаритни отпадъци в съответствие със законовите изисквания и постижима за плащане от обслужваното население. Сметосъбирането и сметоизвозването са дейности, чрез които се събират и извозват до депото: - битовите отпадъци, генерирани от жилищни и нежилищни имоти с обем около 8500 т./годишно; - строителни и едрогабаритни отпадъци с обем около 1000 т./годишно; - градински отпадъци и сгурия от отоплението през зимния сезон; - други. Дейности, включени в обхвата на поръчката: 1. Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до съоръжение за третиране; 2. Поддръжка и ремонт на съдовете за БО; 3. Дезинфекция на съдовете за БО.

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962518)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 28.02.2020 г. 
Преписка: 00169-2020-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на СМР за обект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пл. „Свобода“ гр. Ловеч
Описание: Изпълнението на строително-монтажни работи (CMP), съгласно одобрен инвестиционен проект (Проект), предмет на възлагане в настоящата процедура са дейностите в изпълнение на проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на площад „Свобода“ гp. Ловеч“, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Обектът по настоящата поръчка попада в зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и Плана за развитие на град Ловеч за периода 2014 — 2020г. и обхваща площадно пространство между катедрален храм „Св.Св. Кирил и Методий“, жилищен блок „Кокиче“, ул. „Осъмска“, жилищен блок „Мир“, до пешеходната зона на ул. „Търговска“.
Особености: [Финансиране по европейски програми] 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962356)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 27.02.2020 г. 
Преписка: 00169-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: “Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи и формуляри за Община Ловеч
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи и формуляри за Община Ловеч”, разделена на 3 (три) обособени позиции. Обособена позиция 1 - "Канцеларски материали за нуждите на общинска администрация" Обособена позиция 2 - "Канцеларски материали за нуждите на общинска администрация" съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“(запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания на основание чл. 12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП); Обособена позиция 3 - "Консумативи за нуждите на общинска администрация".
Особености: [Запазена поръчка] 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960283)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 14.02.2020 г. 
Преписка: 00169-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проекти изпълнявани от Община Ловеч
Описание: Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за „Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проекти изпълнявани от Община Ловеч“, разделена на 2 /две/ обособени позиции.
Особености: [Финансиране по европейски програми] 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (955877)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 23.01.2020 г. 
Преписка: 00169-2020-0003
Процедура: Открита процедура
Име: „Доставка на материали за поддръжка и ремонт на общински сгради“
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на материали за поддръжка и ремонт на общински сгради, поръчката е разделена на четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на строителни материали за поддръжка и ремонт на общински сгради и съоръжения“; Обособена позиция №2 „Доставка на подови настилки за поддръжка и ремонт на общински сгради“; Обособена позиция №3 „Доставка на дървен материал за поддръжка и ремонт на общински сгради“; Обособена позиция №4 „Доставка на ел. материали за улично осветление“.

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (947640)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 04.12.2019 г. 
Преписка: 00169-2019-0037
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Ремонт пътна настилка общинска пътна мрежа, община Ловеч
Описание: Предмет на настоящата поръчка е „Ремонт пътна настилка общинска пътна мрежа, община Ловеч“ - LOV1054 /LOV1052, Ловеч - Славяни/-Баховица-Граница общ./Ловеч Плевен/-Николаево-Ралево-/II-35/; - LOV2061 /III - 3013, Деветаки - Брестово/ - Тепава - Йоглав - жп спирка Йоглав; - LOV1062 /III - 3402/ Дойренци - Слатина - /II - 35/; - LOV1063 /III - 301, Александрово - Умаревци/ - жп спирка Драсов - Дренов - Владиня /LOV1050/; - LOV2069 /II - 35/ Ловеч – Скобелево; - LOV2070 /III - 401/ Ловеч - Пресяка – Гостиня; LOV2071 /LOV2070, Ловеч - Пресяка/ - Смочан; - Изкърпване на асфалтобетонова настилка със засичане/фрезоване с плътна смес с дебелина 4см, включително всички свързани с това работи и разходи – 2 100 м2; - Изкърпване на асфалтобетонова настилка със студена смес (без отпадъчни фракции), включително всички свързани с това работи и разходи – 900 м2;

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (947331)
Възложител: Технически университет /ТУ/ - Габрово
Получен на: 03.12.2019 г. 
Преписка: 00574-2019-0041
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Доставка на природен газ за нуждите на Технически колеж - Ловеч“, гр. Ловеч
Описание: Доставка на природен газ за обекти, управлявани от Технически колеж - Ловеч, находящи се на територията на община Ловеч, за срок от 4 /четири/ години.

Общ брой: 340
Страница 1 от 23 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница