Деловодна информация
00169
 
да
да
03/06/2020 (дд/мм/гггг)
00169-2020-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ловеч 000291591
ул. Търговска № 22
Ловеч BG315 5500 България
инж. Таня Иванова +359 68688251
lovechrsk@gmail.com +359 68688280

Интернет адрес/и

https://www.lovech.bg/bg/

https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/viewprocurement.jsf?uuid=23c1e71c-e1c2-4bc4-b7b9-1862a52526db
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

местно самоуправление

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", гр. Ловеч "
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е доизграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", ж.к. "Младост", гр.Ловеч, местонахождение: УПИ I, кв.13, ж.к. "Младост" по ПУП-ПРЗ на гр.Ловеч, ул."Ак.Иван Урумов" №4, непосредствено до съществуващата сграда на училището и рехабилитация на дворното му пространство, съгласно инвестиционен проект „Училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", гр. Ловеч" с влязло в сила Разрешение за строеж №19/10.03.2017 г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
747905.11      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45236000      
45212225      
45112700      
45232141      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

град Ловеч

Строително-монтажните работи включват: Доставка и направа на тротоарна настилка от вибровани бетонни плочи – 519,94 м?; полагане на акрилна и каучукова спортна настилка – 2341 м?; полагане на армиран бетон клас В-25 - 49,23 куб. м. и неармиран В-10 – 71,53 куб. м.; направа на външни стени от термопанели с пълнеж от полиуретан – 471,40 м?; топлоизолационна система по външни стени (EPS) – 867,66 м?; направа на покривно покритие от покривен термопанел - 637 м?; направа на тухлена зидария – 10,32 кв.м.; направа на тухлена зидария – 31 куб. м.; метална конструкция – 21,570 т.; затревяване с тревна смеска – 2436,15 м?.
Доизграждане на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", гр. Ловеч, съгласно одобрен инвестиционен проект №17/2017 г. и издадено Разрешение за строеж № 19/10.03.2017г.от главен архитект на Община Ловеч. Строежът е трета категория.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
747905.11      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г., Аминистративен договор за БФП № BG16RFOP001-1.020-0002-С03/ 23.11.2016 г.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи първа група, трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ, в която попада обектът, предмет на поръчката, а за чуждестранни лица в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност.
По отношение на чуждестранните лица, към момената на подаване на офертата, същите следва да декларират в ЕЕДОП наличието на регистрация в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай, че определеният за изпълнител участник е чуждестранно лице, то следва да придобие валидно удостоверение по чл.29, ал.4 ПРВВЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта или за по-висока категория строежи от същата група, съобразно изискванията на чл.112, ал.1, т.4 ЗОП, вр. чл.29 от ПРВВЦПРС.
Документи за доказване на посочените изисквания:
В случаите по чл.67, ал.5 ЗОП - Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и документите не могат да бъдат осигурени чрез публичен регистър или чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
Преди сключаване на договора: Доколкото Централният професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара е публичен, то вписаните в него лица не е необходимо да представят документи за удостоверяване на регистрацията си. В случай, че преди сключване на договор за обществена поръчка не може да се направи справка в съответния регистър поради това, че не е актуализиран или декларираната от участника информация в ЕЕДОП не може да бъде проверена в регистъра поради друга причина (не е осигурен пряк и безплатен достъп до базите данни), Възложителят може да изиска от участника заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта - първа група, трета категория или за по-висока категория строежи от същата група, а в случай, че участникът е чуждестранно лице - заверено копие на валидно удостоверение по чл.29, ал.4 от ПРВВЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта или за по-висока категория строежи от същата група, съобразно изискванията на чл.112, ал.1, т.4 ЗОП, вр. чл.29 от Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя.
За повече информация: http://register.ksb.bg/.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да разполага с персонал, с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
2. Участникът трябва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентично или сходно с предмета на поръчката, за
последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.


1. Участникът трябва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, в това число минимум:
1. Технически ръководител: с професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2-4 от ЗУТ или еквивалентна.
2. Длъжностно лице по безопасност и здраве: завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа или еквивалентен курс на обучение.
Длъжностите на експертите по т.1 и т.2 могат да бъдат съвместявани, т.е. едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт в екипа, при условие, че отговаря на съответните условия.
Забележка (при необходимост): На етап подаване на офертата чуждестранните лица следва да притежават съответната професионална компетентност, съгласно националното им законодателство, която да обуславя признаването на съответната професионална квалификация по реда на ЗППК. Преди сключването на договора по отношение на същите следва да е налице признаване на съответната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.
Под "еквивалентна специалност" в настоящата процедура следва да се разбира специалност, получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знанието.
При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. "Критерии за подбор", раздел В "Технически и професионални способности".
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, който списък и придружаващите го документи, участникът, определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП.
2. Участникът трябва да е изпълнил строителство с предмет и обем идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
За строителство "сходно" с предмета и обема на обществената поръчка следва да се разбира: изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради с РЗП (разгъната застроена площ) за една сграда или сума от РЗП на повече сгради минимум 450 м2 и изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на спортни и/или детски площадки и/или пешеходни зони, включително и благоустрояване на прилежащите им терени, с площ за един обект или сума от площи на повече обекти минимум 4 000 м2.
Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. "Критерии за подбор", раздел В "Технически и професионални способности".
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, който списък и придружаващите го документи, участникът, определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

05/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Ловеч, ул. Търговска №22, сградата на общинска администрация

Съгласно чл. 54, ал.1 ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Предложенята на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка. Участник, чиято цена за изпълнение надхвърля прогнозната стойност на обществената поръчка ще бъде отстранен от участие в процедурата. Възложителят може да покани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участникът, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице следните основания за отстраняване: обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; обстоятелствата по чл.101, ал.9, 10 и 11 ЗОП; обстоятелствата по чл.69, ал.1 и 2 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; обстоятелствата по чл. 107 ЗОП. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, e 5 на сто от стойността му. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. Изпълнителят следва да представи гаранция за авансово плащане в случай, че поиска такова за изпълнение на договора. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, е в размер на 100 % от тези средства и се освобождава до 3 дни след връщане или усвояване на съответната част от аванса. Определеният изпълнител, избира сам формата на гаранцията за авансово предоставените средства, в съответствие с чл.111, ал.5 ЗОП.
Навсякъде в документацията за обществена поръчка, където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност да се чете и разбира "аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен".
Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за обществена поръчка, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира "или еквивалент".

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва